មជ្ឈមណ្ឌលផលិតផល

PVC Extrusion

  • PVC Extrusion

    PVC Extrusion

    ងាយស្រួលដាក់ ដំណោះស្រាយជួសជុលស្ងួត ដែលមិនត្រូវការឧបករណ៍ពិសេសដើម្បីដំឡើង

    អាចត្រូវបានបំពាក់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុណាមួយ។

    ការពារដំបូលពីការជ្រាបចូលទឹក និងការខូចខាតដោយខ្យល់